นโยบายการรับประกัน

นโยบายการรับประกันผลิตภัณฑ์ INAX


1. สำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกและอุปกรณ์เสริม

ก. การรับประกัน:
"ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตโดย INAX มีการรับประกันภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดในกรณีที่พบว่าเป็นความบกพร่อง ตำหนิ หรือการชำรุดอันเห็นได้ชัดว่าเกิดจากกระบวนการผลิต โดยระยะเวลาการรับประกันจะนับจากวันที่ซื้อ (วันที่บนใบเสร็จรับเงิน)"
"ผลิตภัณฑ์ต้องถูกติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำในคู่มือ"
ระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท:
ผลิตภัณฑ์ส่วนที่เป็นเซรามิก (สำหรับโถสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า) : ตลอดอายุการใช้งาน
อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง (ฝารองนั่งชักโครก, อุปกรณ์ภายในถังพักน้ำ): 1 ปี
สุขภัณฑ์อัจฉริยะ: 1 ปี

ข. กรณีที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน:
“ความเสียหายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากการขนส่งที่ไม่เหมาะสม การใช้งานที่ไม่เหมาะสม การใช้ผิดวิธี การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างไม่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ถูกถอดประกอบและเปลี่ยนด้วยอุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้ผลิตโดย INAX รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากตัวแทน พนักงานขาย ผู้ติดตั้ง หรือ บุคคลอื่นใด”
“ความเสียหายอันเกิดมาจากการเสียดสี รอยขีดข่วน รอยเปื้อนอันเนื่องมาจากการใช้งานเป็นเวลานาน การทำความสะอาด หรือจากสภาพน้ำและสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม”
"ความเสียหายที่ไม่อยู่ในขอบเขตของความรับผิดที่ระบุไว้หรือเวลาที่ซื้อเกินระยะเวลารับประกัน"
”ความเสียหายหรือการสูญหายที่ไม่ครอบคลุมโดย INAX”
"ผลิตภัณฑ์สำหรับงานโครงการจะได้รับการคุ้มครองเรื่องการรับประกันภายใต้นโยบายที่ระบุไว้บนสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับโครงการนั้น ๆ"